מלגות הות"ת ללימודי תואר שני במסלול המחקרי

למסטרנטיות בתחומי ההייטק – תש"פ

 

תכנית המלגות של הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מיועדת לעודד נשים להמשיך ללימודי תארים מתקדמים במקצועות ההייטק: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה ומתמטיקה.

המלגה נועדה לאפשר לסטודנטיות להקדיש את מלוא זמנן ללימודים ולסיים את לימודי התואר שני תוך שנתיים.

 

במסגרת התכנית תעניק הות"ת מדי שנה עד 10 מלגות.

האוניברסיטה רשאית להמליץ על 6 מועמדות.

המלגה היא בסכום של 60,880 ₪ לשנה: 40,880 ₪ לשנה הקצבת ות"ת ועוד 20,000 ₪ נוספים במימון הפקולטה/היחידה/המנחה כתוספת למלגה ולכיסוי הוצאות מחקר, ותוענק לשנים

תש"פ-תשפ"א.

הארכת המלגה לשנה השנייה כפופה לאישור האוניברסיטה והות"ת בהתאם להתקדמות התלמידה.

 

המועמדות למלגה תהיינה בעלות תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר הראשון (עבור עתודאיות שרות צבאי (חובה) לא יכלל במניין שלוש השנים) ואשר התקבלו בפועל כתלמידות מן המניין לשנה"ל הראשונה (תש"פ) בלימודי תואר שני עם עבודת גמר (תזה) באחד מהמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל.

 

נא קראו בעיון את תקנון המלגה הרצ"ב.

 

להלן המסמכים הנדרשים:

1. טופס הבקשה (מודפס).

2. גיליון רשמי של ציוני התואר הראשון שיכלול גם את מיקומה היחסי של המועמדת ביחס לקבוצת

    התייחסות (מחלקה, חוג וכו').

3. תקציר קורות חיים.

4. תעודת התואר הראשון (אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד

    על זכאות המועמדת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה).

5. שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמדת בתואר ראשון. במידת האפשר יוגשו

    המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבלה המועמדת לתואר שני.

6. אסמכתא רשמית על קבלת המועמדת ללימודי תואר שני במסלול מחקרי.

7. אישור דקאן/בי"ס/חוג/מנחה להשתתפות במימון המלגה בסך 20,000 ₪ לשנה.

 

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא להגיש למדור קרנות ומלגות בעותק אחד עד יום חמישי, 26 בספטמבר 2019, וכן את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.