משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מלגות ללימודי בתר-דוקטורט בתחומי האנרגיה והמים במוסדות מחקר מובילים בחו"ל

 

http://energy.gov.il/Subjects/RAndDChiefScientist/CallForProposals/Pages/GxmsMniCallfor9_16.aspx

את הבקשות יש להגיש באמצעות רשות המחקר.
איש הקשר ברשות המחקר לענייני הגשת מלגות הוא מר ניל אבנד nilabend@tauex.tau.ac.il בניין הסנאט חדר 129, טל' 03-6406275. מצורף קובץ הנחיותיו להגשת החומר.