Yaacov SHAVIT's SiteWrite e-mail to Yaacov Shavit:
yshavit@post.tau.ac.il