לגסה ןוגרא לש ל"אודה תמישרל תופרטצה תוארוה
םיליעפה תמישרמ הרסה תוארוה
taufac-a לש ל"אודה תמישרל תופרטצה תוארוה


העדוהה
םוסרפ ךיראת
27.10.16
9.10.16
21.9.16
18.9.16
11.9.16
17.7.16
8.7.16
6.7.16
23.6.16
20.6.16
19.6.16
30.5.16
25.5.16
22.5.16
16.5.16
15.5.16
8.5.16
5.5.16
21.4.16
12.4.16
7.4.16
14.3.16
28.1.16
14.12.15
20.12.15
ביבא לת תטיסרבינואב ךרה ליגל זכרמה םעטמ השדח תואצרה תרדס - ןגל אב ישיש
25.11.15
17.11.15
ימואלניבה קנבה - ןוגראה ירבחל העצה
16.11.15
רקס תוקידב - תויתפוקת תוקידב - ןוכדע
8.11.15
29.10.15
25.10.15
22.10.15
18.10.15
2.9.15
31.8.15
19.8.15
27.7.15
26.7.15
6.7.15
6.7.15
28.6.15
11.6.15
7.6.15
28.5.15
21.4.15
1.4.15
16.3.15
ריכב ימדקא לגס - ה"עשת חספל יש
16.3.15
8.3.15
2.3.15
18.1.15
21.12.14
29.10.14
2.10.14
23.9.14
9.9.14
4.9.14
4.9.14
11.8.14
28.7.14
3.7.14
1.7.14
9.6.14
8.6.14
5.6.14
2.6.14
1.6.14
29.5.14
26.5.14
25.5.14
20.5.14
19.5.14
םידמעומ תעצה - הנושאר העדוה - ןוגראה דעול תוריחב
18.5.14
15.5.14
13.5.14
11.5.14
11.5.14
4.5.14
29.4.14
30.3.14
26.3.14
24.3.14
19.3.14
13.3.14
2.3.14
25.2.14
16.2.14
30.1.14
29.1.14
27.1.14
2014 ראורבפ שדוח - היינק יוות תריכמ
26.1.14
14.1.14
8.1.14
5.1.14
25.12.13
24.11.13
3.11.13
14.10.13
13.8.13
1.8.13
16.7.13
4.7.13
19.6.13
9.6.13
4.6.13
28.5.13
28.4.13
ג"עשת חספל יש תקנעה - םיאלמגל בתכמ
14.3.13
13.3.13
5.3.13
3.3.13
26.2.13
25.2.13
תפקמ ןרקב תרבוצ היסנפב לגסה ירבח יאנת רופיש -לדגמ תרבח
9.2.13
25.12.12
12.11.12
6.11.12
21.9.12
תויאופר תוקידב - תענומ האופר
16.8.12
15.8.12
13.8.12
6.8.12
םיגירח םייאופר םירקמב עויס ןרק-םיאלמגה ןוגראה ירבחל העדוה
5.8.12
םייסנניפ םיצעוי הווסמב םידייצ - הרהזא
21.6.12
20.6.12
18.6.12
17.6.12
11.6.12
ב"עשת תוריחב - תרוכזת
7.6.12
3 'סמ העדוה - ב"עשת תוריחב
3.6.12
םידמעומ תמישר ןוכדע -ב"עשת תוריחב
29.5.12
2 'סמ העדוה - ב"עשת תוריחב
28.5.12
23.5.12
1 'סמ העדוה - ב"עשת תוריחב
21.5.12
13.5.12
טרופסה זכרמב יונמ - הבושח העדוה
7.5.12
3.5.12
24.4.12
הבושח העדוה - םיאלמגל יש יות תקולח
22.4.12
15.4.12
27.3.12
25.3.12
22.3.2012 - םילומגתה תפוק לש תיללכה הפיסאל הנמזה
15.3.12
11.3.12
2012 סראמ - הינק יוות תריכמ
5.3.12
העדוה - רטוזה ימדקאה לגסה תתיבש
27.2.12
םיתימעל עדימ - םילומגתה תפוק תודוא
22.2.12
21.2.12
15.1.12
טירפתב 'ןויכרא' תינושל לע וצחל - רתוי םימדקומ םיכיראתמ תועדוהל
ינורטקלא רווד
taufac