.םידבועה ידעו הנבמב ,יטנקר ןינבל תרש ןיינב ןיב ,ןליא ןגב - ןוגראה דרשמ םוקימ
.הטיסרבינואה תפמב היפצל ןאכ ץחל

ןה תיגח - ןוגראה דרשמ תלהנמ

.13:30 - 9:30 תועשה ןיב ה-א םימיב :להק תלבק
.שארמ השיגפ םאתל בטומ ,םירוריבל

03-6407453/4 :לט

03-6406146 :סקפ

דרשמ