לבקל לגסה ת/רבחל רשפאל ידכ ,שדוח לכ לש ןושארה עובשב דרשמב תולבקתמ ןוגראה תאמ תואוולהל תושקב
.בקועה שדוחל 1 -ב האחמה
השקב יספט - הנטק האוולה


:םילומגתה תפוקמ האוולה םג תחקל ןתינ - תיביצקתה היסנפב לגסה ירבח
תעצוממה תיבירה יפל האוולהה תלבק םויב תעבקנ תיבירה .הפוקב תימעה קלחמ 50% דע וניה האוולהה הבוג
.0.25% יוכינב ,לארשי קנב לש
.םימולשת 60 דע לש יוכינב תרוכשמהמ תורישי הכוני רזחהה .הדומצו העובק תראשנ תיבירה האוולהה תחיקל םע
.03-5442370 'לטב ילרוא לא תונפל ןתינ - דבלב וז האוולה ןיינעב ."םילומגתה תפוק" תינושלב ,רתאב םייוצמ םיספט

תואוולה