.ןובל הלב חוטיבה תונכוס י"ע תולעפומ חוטיבה תוינכת
03-6415170 .סקפ
03-6408850.לט
:תוינפל
ריכבה לגסה ןוגרא ךרד אל ,הטיסרבינואה תועצמאב - קסיר םייח חוטיב
חטובמ (ץוחה ןמ םירומו ינילקה םכסהה יפ לע םיקסעומה לגס ירבחל טרפ ) םילולסמה לכב ימדקאה לגסה רבח
רזוחב םימסרופמ םהו ,דדמל םאתהב שדוח לכ םינכדעתמ תוימרפהו חוטיבה ימוכס .קסיר "לדגמ" םייח חוטיבב
.תרוכשמה שולת לע ץפומה
.םייחה חוטיב לש הימרפה תולעמ 50%-ב תפתתשמ הטיסרבינואה
.65 ליג דע איה תופרטצהה .75 ליג דע חוטיבה ףקות

םיחוטיב