.תומלתשה תונרקב לוהינ ימדב תובטה יבגל םיפוג רפסמ םע םידחוימ םירדסהל עיגה ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא
תדימ םה םיפסונ םימרוג .רוחבל ןרק הזיאב הטלחהל - בושח היהיש לככ - דחא םרוג קר םה לוהינה ימדש ןבומכ
דרשמ לש טנ-למג רתאב קודבל ןתינ רבע יעוציב) ןרקה לש םיילאיצנטופה םיעוציבהו ,תחקל ןכומ עיקשמהש ןוכיסה
.(רצואה
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx
.הלא תונרקב קר אלו ורחבתש ןרק לכב תומלתשהה יפסכ תא להנל םכתורשפאבש ןבומכ

ש"ד - בטימ
ינש וקי'צ : רשקה שיא .0.6% הבוגב לוהינ ימד םיאלמגהו םיליעפה םירבחל העיצמ ןרקה
050-9336192 chico.shani@meitavdash.co.il
תומלתשה ןרק