,ריכבה לגסה ירבח םירוהה ייתימע

השדח תואצרה תרדס ,ןגל-אב ישיש תא קישמ ביבא לת תטיסרבינוא - ו"ציו ךרה ליגל זכרמה יכ םכתעידיל איבהל החמש
.םירוהל
:םירוהל בושחש המ לע חחושל עיגי הטיסרבינואב ךרה ליגה םוחתב תוחומה בטימ ,ישיש םוי רקובב ,תועובש רפסמל תחא
!דועו תירוה תוכמס ,םידלי ברקב תונפקות ,ךרה ליגב תוינימ ,הנוזת ,הניש

.ךרה ליגב הניש תויעבב קוסעתש 'ןושיל םיצור אל' האצרהב הדש יבא 'פורפ 08:30 העשב 27.11.2015 - ב הרדסה תא חתפי

<<המשרהלו ףסונ עדימל


,המח הכרבב

דרהרא לחר 'פורפ
יוגיהה תדעוו ר"וי