,םירבח םולש


תונוש תורבח יגיצנש ךכ לע לגס ירבחמ תועידי לבקל ףיסומ ריכבה לגסה ןוגרא ,רבעב ונמסרפש תורהזאל ךשמהב
,תונוש למג תופוקו תונרקב תועקשהל עגונב ץועיו יסנניפ ץועי ןתמל תועצהב ריכבה לגסה יאלמגלו לגס ירבחל םינופ
.ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא םעטמ תאזו


תושענ ןניא ןה ,ונמעטמ תושענ ןניא ולא תוינפש ריהבהל ונל בושח ךא ,םכילא םיעיגמ ולא םיפוג דציכ םיעדוי ונא ןיא
.הלאכש תוינפמ ריהזהל הניה הז רסמ תרטמ :אוה ךופהנ .ולא תויוליעפל תוסח םינתונ ונא ןיאו ונמשב


.ונמשב וא ונמעטמ תלעופה קוויש/ץועיי הקינעמה הרבח ףא ןיא יכ שיגדנו רוזחנ

םיעיצמ ונאו לוספו תואנ אל ןפואב ונמשב םישמתשמ רשא םינוש םיפוג ינפמ לגסה ירבח תא ריהזהל םישקבמ ונא
.הלועפ תאז םע ףתשל אל לגסה ירבחל


.ןתעפוה תא עונמל ונל רשפאל תנמ לע ונילא ולאכ תוינפ תרבעה לע הדונ ,ןכ ומכ


,הכרבב

ץייו ילא