,בר םולש.ילהנמה דעוה ידרשמ לא לאכ-הזיו תרבח יגיצנ ועיגי 10:00-13:00 תועשה ןיב 19/6/2012 ישילש םויב

.הרבחה לש יקסעה סיטרכל ףרטצהל םיניינועמל עדימ ב"צר


,הכרבב

תיגח