,םולש םיאלמגה ונירבחל

דעוה טילחה ,תובדנתהב ודמליש ידכ םהילע ולעפוהש םינגוה יתלב םיצחל לע םיאלמג םירבח לש תונולת תובקעב
.םיאלמג ידי לע הארוהה תנוכתמ יוניש הלהנהל עיצהל

תובדנתהב הארוה רשפאיש ןונגנמו (םולשתב) ץוחה ןמ םירומ לש תנוכתמב הארוהל רבעמ ללכ ונעצהש רדסהה
.םידחוימ םירקמב

.םיאלמג ידי לע הארוהה תנוכתמ יונישב הכורכה תולעב ףתתשנ יכ הטיסרבינואל ונעצה

.ונתשקבב לפטל ןוכנל הלהנהה האצמ אל ונדצמ תונשנו תורזוח תוינפ תורמל

.תובדנתהב דמלל םיאלמגה םירבחה לע רוסאל ריכבה לגסה ןוגרא דעו טילחה ךכיפל

.דעוה תטלחה תא תונדפקב םייקל םיאלמגה ונירבחמ םישקבמ ונא

.הלהנהה םע םיעגמב ,היהת םא ,תומדקתה לע םכתא ןכדענ

,הכרבב

דעוה