,םכל םולש


.ריכבה ימדקאה לגסה ירבחל תוחנה םיחיטבמה ,םיתוריש יקפס ינשמ תועצה ונלבק הנורחאל
. סמ ירזחהל תואכז תקידבל הינשהו ,יתנש הסנכה סמ ח"וד תנכהל תחאה

ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא רתאב אוצמל ןתנ תועצהה לע םיטרפ

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/benefits.html

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/taxing.html םגו

.רישי ןפואב תורבחה לא ונפ אנא -תורשקתהו תולאשל


,הכרבב

דעוה