,םולש םירבחלו תורבחל


ןמ יוכינב םירתומ םידבוע ןוגראב רבחה ימדמ 50% יכ ונבל תמושתל ואיבה ןוגראה יצעויש רחאל
.ונירבח לע תאז ליחהל הטיסרבינואה תלהנהל ונינפ ,סמב תבייחה הסנכה

ןהו םיליעפה לגסה ירבח לש ןה ,רבחה ימדמ 50% לש יוכינה תלחה לע םכסוה וז ונתיינפ תובקעב
.2012 ראונימ לחה תיביטקאורטר תאזו ,םיאלמגה לש

ןכמ רחאלו ,2013 ראוני תליחתב תמלושמה 2012 רבמצד תרוכשמב עצבתי 2012 תנשל ןוכדעה
.ושדוחב שדוח ידמ יוכינה לחוי


,בוט לכ
ילא