,בר םולש

הטיסרבינואה יאב תליהק לש חוכה תא ףנמל ותרטמש שדח םירבח ןודעומ הקישמ ביבא לת תטיסרבינוא
.הירבח ללכ תבוטלו ,םהיתורודל

לודג תוחוקל רוביצ לכ רחא רזחמש ,יקסעה רזגמהמ תויתועמשמ תובטה תלבק וירבח לכל רשפאל רתוח ןודעומה
.ותונמאנ רובע םלשל ןכומו ,קזחו
ןתינ התוא םולשת תקבדמו יאקנב ץוח יארשא סיטרכ :ללוכה דראק ימואל לש בלושמ רצוממ ונהיי ןודעומה יפרטצמ
לש תיזיפ האישנב ךרוצ לכ אלל םולשת תרשפאמו NFC תיגולונכטב תדבוע הקבדמה .רלולסה רישכמ לע קיבדהל
. דועו יטיס המניס ,הפקרא ,המורא ,םראפ רפוס :תותשרה ןיב םכח ןופוסמ ןקתומ ןהב תותשרב קנראה

תקבדמ ,סופמקה יבחרב םינתינה םיתורישבו קסע יתבב םג הקבדמה תועצמאב םלשל היהי ןתינ םיבורקה םישדוחב
.יארשאה סיטרכ תא תבייחמ םולשתה

.(ךשמהב טוריפ) תויביטקרטא תובטה הנקי יארשאה סיטרכ

.וירבחל תופסונ תובטה דוסבס ךרוצל ןודעומה לא הרזחב תורישי הנבתונת ןודעומה תוסנכהמ קלח
יגיצנמ תבכרומו המקוהש תפתושמ תלהנמ תועצמאב ןודעומה תא להנת ,"סכנ" ,א"ת תטיסרבינואב םיטנדוטסה תדוגא לש תילכלכה הרבחה
.ןודעומה תרגסמב ונתנייש תובטהה תא בצעתו עבקת ,םיפסכ עיקשת רשא ,הטיסרבינואה יגיצנו םיטנדוטסה תדוגא:הטיסרבינואה לגס ישנאל תומאתומה תובטה

סיטרכ ימד תלמעמ רוטפ
לונוס תשרב ןיזנב רטילל 'גא 21 לש העובק החנה
לע לאב 'דימתמה עסונה' תינכותל תודוקנ תריבצ תורשפא
.(ילמינימ שומיש ףרב הנתומ םקלח) הנשה ךרואל שדוח לכ תויצקרטאו רקוב תוחורא תוגצה ,םיטרס - 1+1 םיקוניפ תינכות
.הסילופה יאנתל ףופכ , $ 700,000 דע תויאופר תואצוה יוסיכ - ל"וחל תועיסנ חוטיב
םניח AIG ל"וח חוטיב

.(¤ 2500 לש ילמינימ ישדוח שומיש ףרב ךרוצ אלל) - תוידוחיי ל"וח תובטה

ןד ןילקרטל םניח הסינכ
ח"טמ תנמזהב תובטה
ל"וחב םירפושמ יארשא יאנת
תויתועמשמ תוחנהב ח"טמ תורמה
...דועו

.סופמקב תורישה יזכרממ דחאל תשגל וא הטיסרבינואה רתאל סנכיהל ןתינ םיפסונ םיטרפל,הכרבב
דעוה