,בר םולש
."סכנ" םעטמ העדוה תפרוצמ

.העדוהה לע םותחה ,זפרה רימא לא ונפ אנא םיפסונ םיטרפל

,הכרבב
.תיגח,בר םולש הטיסרבינואה לגס ישנא/תושנ לכל


המשרהה תודמעב תאז תושעל לכוי ,TAU ןודעומ ,ביבא-לת תטיסרבינוא לש תונכרצה ןודעומל ףרטצהל ןיינועמש ימ
.14:00-10:00 תועשה ןיב יאמב 21 ,19 :םיכיראתב ילהנמה דעווה ידרשמב ומקומיש

.ןודעומל םיניינועמה תא ףרצלו אשונב םכיתולאש לע תונעל ולכויש 'דראק-ימואל' יגיצנ םיחכונ ויהי תודמעב
אבה רושיקב תיזיפ תוחכונב ךרוצ אלל טנרטניאה רתאמ תורישי םג יארשאה סיטרכ ןימזהל ןתינ ,ףידעמש םכמ ימל

ללשב ןייעל ולכות זא דע ,עיצמ סיטרכהש תובטהה ללכ תא טרפמה ידועיי רתא תמקה לע םילמע ונא ולא םימיב
.אבה רושיקב תובטהה


,םכתופרטצהל חמשנ

ןודעומה תלהנה


,יארשאה תרבחל שגותש תימעה תשקב י"פע תישענ ,ןודעומה וגול אשונ בויח סיטרכ וא/ו ןודעומה סיטרכ תקפנה
תורישי תעצבתמ ןודעומה סיטרכ תקפנהל רשאב תורשקתהה .יארשאה תרבח לש ידעלבה התעד לוקישל ףופכב
יארשאה תרבחל םיתימעה ןיב

,הכרבב
ביבא-לת תטיסרבינוא | הריירק חותיפל זכרמה להנמ | זפרה רימא

ביבא-לת תטיסרבינוא הריירק חותיפל זכרמה להנמ זפרה רימא
https://career.tau.ac.il/:רתא harpaz@tau.ac.il :ל"אוד
052-3358019 :דיינ 03-6409695:דרשמ