,בר םולש:םיטנדוטסה תדוגא - "סכנ" םעטמ העדוה ןלהל

Tau ןודעומ - ביבא-לת תטיסרבינוא לש שדחה תונכרצה תודעומל םיפרטצמה לכל תודוהל םישקבמ ונא

- יתועמשמ יוניש רוציל לוכיש ןודעומב ןומטה לאיצנטופה תא וארש ,לגס ישנאו םיטנדוטס 3000 -מ הלעמל ןודעומל ופרטצה הכ דע
.םידיגו רוע םרוקו ךלוהש ךילהת לש ותישאר קר והזו ,ביבא-לת תטיסרבינוא תליהקל יתסיפתו ילכלכ ,יתרבח
,תופרטצהה תנתמ תאו םכלש שדחה יארשאה סיטרכ - TAU - סיטרכ תא לבקל ןודעומל ופרטצהש םישדחה םירבחה לכ תא םינימזמ ונא
.תוצופתה תיב לש הבחרב 15/5/14 - 11/5/14 םיכיראתה ןיב

המשרהה תודמעב ןה תאז תושעל לכוי ,TAU ןודעומ ,ביבא-לת תטיסרבינוא לש תונכרצה ןודעומל ףרטצהל ותוכז תא שמימ םרטש ימ
רתאמ תורישי םג סיטרכה תא ןימזהל ן/םכגוז תו/ינבו ן/םתא ולכות ,ןכ-ומכ .תוצופתה תיב תבחרב אבה עובשה לכ ךלהמב רומאכ ומקומיש
http://lc-hatavot.co.il/tau/login.aspx :טנרטניאה

תובטהה ללכ תא טרפמה ידועיי רתא הלעי בורקב .איהשלכ תולעב הכורכ הניא ותקזחאש ךכ ,סיטרכ ימד תלמעמ רוטפ סיטרכה ,םכריכזהל
דראק ימואל תרבח לש תובטהב ןייעל ולכות זא דע ,עיצמ סיטרכהש
https://www.leumi-card.co.il/he-il/Cards/Pages/TelAvivUniversity.aspx?utm_source=student.co.il&utm_medium=link&utm_campaign=TAU
.ףרוצמה ץבוקב ,תובטההו ןודעומה לע ,יללכ רבסהב וא


,הכרבב
דעוה