,םירבח םולש


.ףסונ העקשה לולסמ ונינפב חתפנש ,םיאלמגו םיליעפ ,םילומגתה תפוקב ןובשח םהלש לגסה ירבחל רשבל וננוצרב

ןכו תורחא תופוקב םויכ םידקפומה םימייק םיתימע לש םיפסכ לבקל םילומגתה תפוקל רשיא רצואה דרשמ הנורחאל
.תופסונ תופטוש תודקפה לבקל

.ונלש תרוכשמהמ םיכונמה %5 -ל רבעמ םיפסכ הפוקב דיקפהל ולכוי לגסה ירבח ,התעמ

:ב"צמה םיכמסמה ינשב םיפסונ םיטרפ

יפוס חסונ - יאמצע דמעמו לולסמ תחיתפ לע םיתימעל העדוה
השדח תורשפא תחיתפ - םיומגת תפוק
,הכרבב

ךזנג באוי
ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא רבזג