,םכל םולש


תפוקב םיפסכ םיקיזחמ ןיידעש תיביצקתה היסנפב םיאלמגה רובע בושח עדימ ובו ךמסמ ךמסמ ב"צר ואר ואנ
.םהלש םילומגתה


,הכרבב


תיגח