,םכל םולש


.(דבלב תיביצקתה היסנפבש לגסה ירבחל דעוימ) םכלש םילומגתה תפוק יבגל בושח עדימ ובו ךמסמ ב"צר ואר אנ


,הכרבב

תיגח