,םכל םולש


תטיסרבינוא לש םיימדקאה םידבועל םילומגתה תפוקב םיפסכב םיקיזחמה ןוגראה ירבחל תדעוימ תפרוצמה העדוהה
.ביבא לת,הכרבב

תיגח