,בר םולש


:תועדוה יתש םכתעידיל איבהל םישקבמ ונא

סופמקב ןלבקה ידבועב הכימת .1

ולאש םיווקמ ,הרישי הקסעהל עגונה לכב הנידמה ןיבל תורדתסהה ןיב רבעש עובשב וגשוהש תומכסהה לע םיכרבמ ונא
.קשמה לכב הרישי הקסעהל תינלבק הקסעהמ רבעמל וליבוישו קשמב הקסעהה יסופד יונישל עגונה לכב הנושארה תינונסה תא תורשב

טרפבו סופמקב הקסעה יסופד יוניש ןעמל ףתושמה קבאמב םיפתתשמו םיכמות רטוזהו ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא
.הרימשה ידבועו ןויקנה ידבוע לש הרישי הקסעהל

תטיסרבינוא סופמקבו ,ללכב ילארשיה קשמב יוארהו ןגוהה ,ןוכנה הקסעהה סופד איה הרישי הקסעהש םירובס ונחנא
.טרפב ביבא-לת


אלש ל"וחב תונובשח לש ןוצרמ יוליג תלבגומ הפוקתל תרשפאמ םיסימה תושר ,הנורחאה הנשב םסרפתהש יפכ .2
.הסנכה סמל וחווד

ץועיי תוללוכ םהלש תועצהה .אשונב תוח"וד תשגהב לפטל ועיצהש ןובשח תיאר ידרשמ השולש םע רשקב היה דעוה
.םולשת אלל ינושאר

:םה םידרשמה

(ןייטשנוארב לימא ח"ור :רשקה שיא) 03-5611256-7 'לט תושו ןוקוא ,רזייו ,ןייטשנוארב

(דלפשריה קילומש ח"ור :רשקה שיא) 077-7700000 לט 'תושו חנימע ץמניטש

(סירה ןואיל ח"ור :רשקה שיא) 054-6449398 וא 03-6123153 'לט יוסימו ץועיי סירה


.בורקב ןוגראה רתאל הלעי ליעל םידרשמה לש טרופמה רמוחה


,הכרבב

דעוה