19.6.2012


,בר םולש


:תונורחאה תוריחבב ורחבנש ,שדחה דעוה ירבח תמישר ןלהל
ןוגראה ר"וי - ץייו ילא 'פורפ
ןוגראה רבזג - ךזנג באוי 'פורפ
ןוגראה ריכזמ - אנפוג ירוא ר"ד
,ןולטמ המלש ר"ד ,ארזע הידבוע ר"ד ,ןויצע זרא 'פורפ ,ןבא יזוע 'פורפ , ןור הנד 'פורפ ,תימא הריאי 'פורפ :דעו ירבח
מ"מ -רגיב ןועדג 'פורפ ,קידנופ תימע ר"ד,הכרבב
.תיגח