,בר םולש

ילגרה תא קודבל דעוימה רקסב אצוי ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא דעו עויסב ביבא-לת תטיסרבינוא לש טרופסה זכרמ
.הטיסרבינואה תייסולכוא לש טרופסה
.םכל םיאתיש טרופס זכרמ עיצהל ץמאמב דקמתהל ולכויש ידכ ,סופמקה ישנא לש םיידוחייה תונוצרהו םיכרצה לע דומללו בישקהל םהל רשפאי הז רקס
.תורצק תולאש רפסמ ללוכו טרופסה זכרמב םייונמ םניאש לגס ירבחו תורבחל דעוימ רקסה יכ ןייצל בושח
עדי אלו תובושתה תוגלפתה תא קר לבקמ טרופסה זכרמשכ ינוציח רקחמ ןוכמ ידי לע וחתוניו ופסאיי םינולאשה .תוקד 'סמ ךרוא ןולאשה יולימו ימינונא וניה רקסה
.ןייאורמ לכ הנע המ

:אבה רושיקה לע וצחל אנא רקסה יולימל

https://www.panelviewsurveys.com/se.ashx?s=2511374545AD2B13

,הלועפה ףותיש לע הבר הדות

דעוה