תדחוימ תואוולה ןרק
האחמה לש םוליצ ףרצל שי האוולהה תשקבל
.םירזחהה וכוני ונממ קנבה ןובשחמ תלטובמ
תואוולה