,םלוכל םולש

:טנרטניאב טחוש תדעו ח"וד

http://www.che.org.il/download/files/shohat-report_e.pdf
...םידומע 213 ללוכ חודה - סיפדהל ץלמומ אל

יצנב