,בר םולש


:תובדנתהב םירומה םיאלמגה ונירבחל


:בל ומיש השקבב ,תובדנתהב הארוהה ספוט תא הטלוקפב ולבקת רשאכ

:אבה עטקה ספוטב עיפומ ,םכיטרפ תא םתאלימש רחאל

דע ,ולא םילימ רחאל רומאה לכ תא קוחמל שי - "...יתובדנתה ןיגב הרומת לבקל יאכז היהא אלש ךכל םיכסמ יננה"
.
("הטיסרבינואב יתובדנתהב") עטקה ףוסל

.ספוטה לע םותחל ולכות ל"נה םילימה תקיחמ רחאל קר


,הכרבב

דעוה