,בר םולש:םיאבה םידעומב םייקתת ד"עשת חספה גח תארקל הינק יוות תריכמ

הקולחה םוקימ
םיוות תריכמ
יאלממ ילטנורפ
תונמזה תקולח
שארמ ועצובש
הקולח םוי
הקולח ךיראת
יטאנקר ןינב א 102 רדח
12:30-13:00
10:30-12:30
ב םוי
10.3.2014
יטאנקר ןינב א 102 רדח
12:30-13:00
10:30-12:30
ב םוי
14.3.2014
יטאנקר ןינב א 102 רדח
13:30-14:00
11:30-13:30
ד םוי
2.4.2014
יטאנקר ןינב א 102 רדח
12:30-13:00
10:30-12:30
ד םוי
7.4.2014

ףרוצמה ץבוקב םיטרפ - המצע הרבחה לומ םיעגמה לכ תא ועצב אנא


,הכרבב

תיגח