,םולש םירבחו תורבח


ולא םינותנמ .ביבא לת תטיסרבינואב ריכבה ימדקאה לגסה לש רכש ינותנ ונינפל ופשחנ רצואה םע םיעגמ תרגסמב
.לגסב םישנל םירבג רכש ןיב םייתועמשמ םילדבה םימייק יכ הלוע
.םמוצמצל םיכרד לע ץילמהלו םילדבהה תא ןיבהל ותרטמש רקחמ ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא םזי תאז תובקעב
.דלפרבה קחציו ןהכ ןוני ונירבח ידי לע ,ונוב ורפ ,ךרענ (םיפרוצמ םיצבק ואר אנ) םכינפלש רקחמה
.וז הבושח המישמ םמצע לע ולטנש לע הדות יריסא ונא

.הז רקחמ עוציב ךרוצל םינותנל השיג ונל הרשפאש ךכ לע הטיסרבינואה תלהנהל תודוהל ינוצרב


.םכיתוצלמהו םכיתועצה ,םכיתובוגת תא םינימזמ ונא


,הכרבב
ילא


:םיאבה םירושיקה לע וצחל םיפרוצמה םיצבקה תאירקל

תיביצקת היסנפ םע תואטיסרבינואה תעבראב רכש

7/13 - רכש ירעפ תקידב