,םולש םירבחו תורבח


.אשונב עדימ םכל ריבעהל ןוכנל ונאצמ השירפ תארקל םידמועה לגס ירבחמ תוינפ רואל

.השירפ תארקל הדמעש ןליא רב תטיסרבינואב תדבוע ןיינעב ןיד קספ ןתינ 2012 רבמצדב

.דובעל ךישמהל ושקבלו קיסעמל תונפל לוכי השירפ ליגל עיגמה דבוע יכ הדובעל יצראה ןידה תיב עבק ןידה קספב
תוישיא תוביסנ לוקשלו עומשל קיסעמה לע .שאר דבוכב השקבה תא לוקשלו עומיש דבועל ךורעל ,ןידה קספ יפל ,קיסעמה לע

.ותקסעה אל וא ךראות ןניגבש דבועה לש

ךישמהל הצורש עידוהל ,רוטקרל בתכב תונפל ,שורפל הצור אלש ימ לע ,השירפ ליג רחאל רובעל ךישמהל הלהנההמ שקבל ץפחש ימ לע
.עומיש שקבלו ,שורפל ןיינועמ ונניאש ,דובעל
...ד"וע ,רבח םע עומישל עיגהל לוכי לגסה רבח


ןידה קספב םהש יפכ ויהי םיקומינהש יוצר ,שורפל אלו דובעל ךישמהל ונוצרל תוביס םיבותכב קמנל לוכי לגסה רבח ,הצור םאב
....ליגב היולת הנניא הדובע ,הסנכהל קוקז ,היסנפ קיפסמ רבצ אל -(ב"צמב םיטרופמ ולא)


,בוט לכ

ילא