,םולש םירבחו תורבח


.השירפ תארקל הדמעש ןליא רב תטיסרבינואב תדבוע ןיינעב ןיד קספ ןתינ 2012 רבמצדב ,עודיכ


,קיסעמה לע .דובעל ךישמהל ושקבלו קיסעמל תונפל לוכי השירפ ליגל עיגמה דבוע יכ יצראה ןידה תיב עבק ןידה קספב
.שאר דבוכב השקבה תא לוקשלו עומיש דבועל ךורעל ,ןידה קספ יפל


קספ תויועמשמל רשאב רתוי טרופמ עדימ םכילא ריבעהל ןוכנל ונאצמ השירפ תארקל םידמועה לגס ירבחמ תוינפ רואל
.ב"צר - ןידה,בוט לכ
ילא