,םולש םיאלמגה ונירבחל


תובדנתהב הארוהה יאנת לעו םיאלמגה תויוכז לע ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא םע ןוידמ הטיסרבינואה תוענמה רואל
תובדנתהב הארוהה תא ךישמהל אלש םיאלמגה תא תוחנהל ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא טילחה ,םיאלמגה ידי-לע
.ע"שת םידומילה תנשב


,הכרבב

ץינומ ןויצ ןב 'פורפ
ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי