,םולש םיאלמגה ונירבחלדעוה טילחה ,תובדנתהב ודמליש ידכ םהילע ולעפוהש םינגוה יתלב םיצחל לע םיאלמג םירבח לש תונולת תובקעב
.םיאלמג ידי לע הארוהה תנוכתמ יוניש הלהנהל עיצהל

תובדנתהב הארוה רשפאיש ןונגנמו (םולשתב) ץוחה ןמ םירומ לש תנוכתמב הארוהל רבעמ ללכ ונעצהש רדסהה
.םידחוימ םירקמב

.םיאלמג ידי לע הארוהה תנוכתמ יונישב הכורכה תולעב ףתתשנ יכ הטיסרבינואל ונעצה

.רחא ןונגנמ העיצה הטיסרבינואה תלהנה ,ונמע תושיגפב

.הטיסרבינואה תלהנהמ םכסמ הנעמ ונלביק אל ןיידע

םהב םיספט יולימל םינושה םיגוחהמ תוינפ םילבקמ םהש ונביל תמושת תא ונפה םיאלמג םירבח ,תאז םע
.ג"עשת םידומילה תנשב הארוהל תובדנתהל םתונוכנ לע ריהצהל םישרדנ םיאלמגה


ןיא דוע לכ ג"עשת תנשב תובדנתהב דמלל םיאלמגה םירבחה לע רוסאל ריכבה לגסה ןוגרא דעו טילחה ,ךכיפל
.הטיסרבינואה תלהנהל ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ןיב אשונב םלוה רדסה


.דעוה תטלחה תא תונדפקב םייקל םיאלמגה ונירבחמ םישקבמ ונא

.הלהנהה םע םיעגמב ,היהת םא ,תומדקתה לע םכתא ןכדענ


,הכרבב


ילא