,םכל םולש


.(ךמסמב טוריפ) םיגירח םייאופר םירקמב עויס ןרקל תעגונו ,םיאלמגה ןוגראה ירבחל תדעוימ תפרוצמה העדוהה


שונא יבאשמ ףגא ,הכרדהו החוור רודמ ,םחש תירינ תועצמאב שיגהל שי אשונב תולאש וא ,עויס תלבקל תושקב
.31.08.12 דע 03-6408906:'לט,המלש תואירב תכרבב

תיגח