,בר םולש

,ללוכ 2015 יאמ - 2014 רבוטקוא םישדוח ,ה"עשתל םימכסמה םייתנשה תוח"ודה שונא יבאשמ ףגא תאמ םכילא םיחלשנ הלא םימיב
.הלחמ ימי לוצינ לע חווידל םיעגונה
.ינדי ספוטב תוח"ודה וכרענ םהב םישדוחה תמלשהל ודעונ תוח"ודה
.טנ ןליחה תכרעמב ,תינורטקלא םיעצבתמ םיחווידה ,2015 ינוי שדוחמ ,םכל עודיכ

.םדקהב תומלשהה תא חולשלו תוח?ודה תא אלמל ודיפקה אנא

.השירפה תעב הלחמ ימי ןוידפ םולשת בשוחמ לגסה ת/רבח לש חווידה סיסב לעו ,ידמל ההובג תיפסכ תועמשמ שי הלחמ ימי לוצינ-יא לע חווידל
.טנ ןליחהו רכשה שולתב ןתגצהו הלחמה ימי תורתי בושיח ךרוצל ,םדקהב וללה תומלשהה תשגה תובישחל בל ומיש אנ

.galiabre@tauex.tau.ac.il :שונא יבאשמ ףגאמ קינזרב הילג 'בג לא תונפל ןתינ תורהבהו תולאשל


,הכרבב
דעוה