!!!תרוכזת

12:00 העשב ,2012 יאמב 16 'ד םויב םייקתת רשא הליגר תיתנש תיללכ הפסאל םינמזומ ריכבה ימדקאה לגסה ירבח
.(ץיבובורט ןינב) םיטפשמל הטלוקפב 301 םלואב

:םויה רדס לע
.תרוקיב תדעו ר"וי חוד .1
.ןוגראה ר"וי חוד .2
.תרוקיב תדעו תריחב .3
.תוריחב תדעו תריחב .4

,היינש הפסא םוקמ ותואבו םוי ותואב 12:15 העשב םייקתת ,ןונקתה יפל שורדה םורווקה היהי אל ל"נה העשב םא
.םיפתתשמ רפסמ לכב תיקוח היהתש


ד ע ו ו ה