,םכל םולש


'.א102 רדח יטאנקר ןיינבב9:00-11:00, תועשה ןיב ,15/06/2014 -ב םייקתת הינק יוות תריכמ

.הנמזהה עוציב ןפואו םיוותה יגוס רזוח ב"צר

:הרבחה לומ תורישי תורשקתהה לכ תא ועצב אנא

077-2070335

nehestav@gmail.com


הכרבב,
תיגח.