,בר םולש


:םיאבה םידעומב חספ תארקל היינק יוות ורכמיי סראמ שדוח ךלהמב

.'א 102 רדח ,(םיקסע להנמ) יטאנקר ןיינבב ,10:00-14:00 תועשה ןיב 19.3.12

.'א 102 רדח ,(םיקסע להנמ) יטאנקר ןיינבב ,10:00-14:00 תועשה ןיב 26.3.12


.םכשומישל עדימה תא םיקפסמ ונאו ,ילהנמה דעוה י"ע םישענ הרבחה םע םיעגמה
.הרבחה ךרד תורישי ,'וכו החנה יזוחא ,םיוותה יגוס יבגל עדימ לבקל ולכות


nehestav@gmail.com וא 077-2070335 סכנ:ל תורישי תולאשהו תוינפה לכ תא ונפה השקבב,הכרבב

תיגח