,םולש םירבחו תורבח


תועצמאב תיביצקתה היסנפב עוגפל תורשפאה תלקשנש רסמנ רקובה רקרמ-הדב םסרופש רמאמב
.ןכוסמ םידקת הווהמה רבד ,םיסימ תאלעהל הפולחב רבודמ .הקיקח
http:/www.themarker.com/ews/.2340068

ימדקאה לגסה ירבח שממתי םויאה םאש קפס ןיא םלוא ,הנידמה תורישו ל"הצ לע רבדמ םנמא רמאמה
.קוחב וללכי םה םג

ןתלוכי יאב רושק רשא ,תיביצקת היסנפב םיחטובמה לגסה ירבח לע ףחרמה םויאל ףרטצמ הזה םויאה
עיצי יאדוו ,םויה אובב .חפותה יראוטקאה ןועריגה תא תוסכל תויביצקתה תואטיסרבינואה תיברמ לש
רמאמב םירכזומה םיצוציקל ףרטצהל םילולע ולאו היסנפב םיבאוכ םירותיו תרומת הנידמ תוברע רצואה
.ןודנה
היסנפב העיגפה תא עונמל םתלוכי לככ ולעפי ,תמאתמה הצעומהו ,ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא
.תיביצקתה


,הכרבב

ילא