תיביצקתה היסנפב ןוגראה ירבחל

,בר םולש


ילהנ תא רידסמה ,הטיסרבינוה ןיבו וניניב יצוביק םכסה םותחנ ךכ תובקעבו ונלש םילומגתה תפוק ןונקת הנוש ,םכל עודיכ
.ת/שרופה ה/רבחה לש םילומגתה תפוק ןובשחב הטיסרבינואה קלח תרזחה תא תוברל ,השירפה

השירפה ילהנ יבגל תויחנה האיצוה םרט הטיסרבינואה תלהנהו ,ברקתמ 2010 ישרופ לש השירפה דעומש ןויכמ
.לגסה ירבח תעידיל ב"צמה רבסהה תא איצוהל ונטלחה ,םישדחה


,הכרבב

דעוה