,םירבח םולש,ינופלטה סמועה תובקעבו רקובה ונחלשש העדוהל ךשמהב
: vaad@post.tau.ac.il לא ל"אוד וחלשי ץועייב םיניינועמהש שקבא
(ונמסרפש םינוירטירקל םאתהב) שקובמה ץועייה גוסו םש טוריפ םע

.רזוח ראודב םישורדה םיכמסמה תמישר תא םכילא חלשא ינא

רמוחה תא חתניש ,ינויסנפה ץעויל ריבעאו רמוחה לכ תא ילא וחלש אנ -םישורדה םיכמסמה םכידיב ויהיש רחאל
.ודרשמב ץועייל םכתא ןמזיו,הכרבב


תיגח