,בר םולש םירבחו תורבח


.דעוה לש ינויסנפה ץעויה י"ע תולע אלל ינויסנפ ץועי לבקל םכתורשפאב שי ,םכריכזהל

,(ינויסנפ ץועי ןיידע ולבק אלו תרבוצה היסנפה רדסהב םיאצמנש לגס ירבח ללוכ) םישדחה לגסה ירבחל דעוימ הז ץועיי


.השירפה ינפל תונורחאה םייתנשב םיקיתו לגס ירבחלו
vaad@post.tau.ac.il:תיגח לא ליימ וחלש -םיטרפ תלבקל,הכרבב

דעוה