2015 סראמ

,בר םולש ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ירבחל


םיאלמגה םירבחלו ,ח"ש 500 ךסב הינק יוות ,גחל יש םיליעפה הירבחל הקינעמ הטיסרבינואה תלהנה ,חספ לכבכ
.ח"ש 250 ךסב
.םיאנתה תאוושה םשל ח"ש 250 לש תפסות ויאלמגל קינעמ ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ,רבעב ונגהנש יפכ
םיליעפה םירבחל ןה ,ריכבה לגסה ןוגרא ירבח לכל ח"ש 250-ב גחל ישה תא לידגהל דעוה טילחה ,ברקה גחה תארקל
.םיאלמגה םירבחל ןהו

:ךכיפל
ךכ ,ןוגראה תאמ ח"ש 250 -ו ,הטיסרבינואה תאמ ח"ש 500 לש ךרעב יש יוות בורקה גחב ולבקי םיליעפה לגסה ירבח
.ח"ש 750 לש בוקנ ךרעב הינק יוות חספה גחל ישכ לבקי ליעפ לגס רבח לכש

.תוטלוקפב קלוחי ישה
ךסבו ,לגסה ןוגרא תאמ ח"ש 500 דועו ,הטיסרבינואה תאמ ח"ש 250 לש יש בורקה גחב ולבקי םיאלמגה םירבחה
.2015 סראמ תלמג שולתב םלושי ישה . םתלמגל ופסוותי רשא ח"ש 750 לכה


,חמש גח תכרבב
דעוה