2015 לירפא 1


,בר םולש ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ירבחל


.ח"ש 250 ךסב םיאלמגה םירבחלו ,ח"ש 500 ךסב הינק יוות ,גחל יש םיליעפה הירבחל הקינעמ הטיסרבינואה תלהנה ,חספ לכבכ
.םיאנתה תאוושה םשל ח"ש 250 לש תפסות ויאלמגל קינעמ ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ,רבעב ונגהנש יפכ

.םיאלמגה םירבחל ןהו םיליעפה םירבחל ןה ,ריכבה לגסה ןוגרא ירבח לכל ח"ש 250-ב גחל ישה תא לידגהל דעוה טילחה ,ברקה גחה תארקל

:ךכיפל
לבקי ליעפ לגס רבח לכש ךכ ,ןוגראה תאמ ח"ש 250 -ו ,הטיסרבינואה תאמ ח"ש 500 לש ךרעב יש יוות בורקה גחב םילבקמ םיליעפה לגסה ירבח
גחל ישכ

.ח"ש 750 לש בוקנ ךרעב הינק יוות חספה

.תוטלוקפב /םיתבה תובא לצא קלוחמ ישה

.ח"ש 750 לכה ךסבו ,לגסה ןוגרא תאמ ח"ש 500 דועו ,הטיסרבינואה תאמ ח"ש 250 לש יש בורקה גחב םילבקמ םיאלמגה םירבחה

,רחמ ותוארל היהי ןתינ) ןוגראה יאלמג לש קנבה תונובשחל תורישי סנכנ ןוגראה תאמ ישהו ,2015 סראמ תלמג שולתב םלוש הטיסרבינואה תאמ ישה
.(1.4.15-ל ןוכנ ךרעב,חמש גח תכרבב
דעוה