,בר םולש


:2012 סראמ שדוחב הינקה יוות תריכמ יבגל ףסונ עדימ ןלהל ,םדוקה רווידל ךשמהב
:םיאבה םידעומב חספ תארקל היינק יוות ורכמי סראמ שדוח ךלהמב

תועשה ןיב ,26/03/12.הסינכה תמוקב 'א 102 רדח ,(םיקסע להנמ) יטאנקר ןיינבב ,10:00-14:00 תועשה ןיב ,19/03/12
.2 המוקב 251 רדח ,(םיקסע להנמ) יטאנקר ןיינבב ,10:00-14:00


. החנה יזוחאו םיוות יגוס טרפמה רזוח ב"צר
תורישי ועצב אנ -ףסונ עדימ תלבקל תושקב .םכשומישל עדימה תא םיקפסמ ונאו ,ילהנמה דעוה י"ע םישענ הרבחה םע םיעגמה

.הרבחה לומ

nehestav@gmail.com וא 077-2070335 -סכנ :ל תורישי תולאשהו תוינפה לכ תא ונפה השקבב

,הכרבב
תיגח