:ישה יוות תא ופסא אל ןיידעש ןוגראה יאלמגל

,םכל םולש

:בל ומיש אנא

.ןורכזה םוי ןויצל סקטה בקע ,דבלב 11:45 דע 10:00 תועשב ןוגראה יאלמגל יש יוות תקולח עצבתת 24.4.12 'ג םויב .1

:םיוותה תקולחל םיפסונ םידעומ לע םיעידומ ונא .2

10:00-13:00 תועשה ןיב 29.4.12 ,'א םוי

9:00-12:00 תועשה ןיב 3.5.12 ,'ה םוי,הכרבב

.תיגח