,םולש םיאלמגה לגסה ירבחל


תוושהל ,הרבעש הנשב םג השעש יפכ ,ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא דעו טילחה ,חספה גח ינפל םכל ונעדוהש יפכ
ךרעב הינק יוות ,גחל יש םיאלמגה לגסה ירבחל קינעהלו ,םיליעפה םירבחה לש הזל םיאלמגה םילבקמש ישה תא
.ח"ש 250 לש


:םיאבה םיכיראתב םיאלמגה ןוגראה ירבחל קלוחי ישה

10:00-12:00 תועשה ןיב 17.4.12 'ג םוי

10:00-14:00 תועשה ןיב 22.4.12 'א םוי

10:00-12:00 תועשה ןיב 24.4.12 'ג םוי


(יטאנקר ןיינבו תרש ןיינב ןיב ,םידעווה ףתרמב) ריכבה לגסה ןוגרא ידרשמל ונייוצש םידעומב עיגהל םינמזומ םתא
.ההזמ הדועת םע

ראודב וא 6407453 'לטב תיגח םע רשק ורצ אנ -םושר ראודב םהילא חלשי ישהש םיפידעמה םיאלמג :בל ומיש אנ
vaad@post.tau.ac.il :ינורטקלא,הכרבב

.תיגח