,םולש םיאלמגה לגסה ירבחל


,םיליעפה לגסה ירבחל יש סיטרכב ¤ 450 ךס לע גחל יש קינעהל הטילחה הטיסרבינואה תלהנה ,םכל עודיכ
.2012 סראמ שדוחל היסנפה םולשתב וללכנש -םיאלמגל ¤ 200-ו

,הרבעש הנשב םג השעש יפכ ,טילחה ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא דעו .הטיסרבינואה תלהנה י"ע תעצבתמ הקולחה
,גחל יש םיאלמגה לגסה ירבחל קינעהלו ,םיליעפה םירבחה לש הזל םיאלמגה םילבקמש ישה תא תוושהל
.ח"ש 250 לש ךרעב הינק יוות

.תפסונ העדוה אובת ךכ לעו ,חספה גח רחאל םיאלמגה ןוגראה ירבחל קלוחי ישה

:ינורטקלא ראודב וא 6407453 'לטב תיגח םע רשק ורצ אנ -םושר ראודב םהילא חלשי ישהש םיפידעמש םיאלמג שי םא
vaad@post.tau.ac.il,חמש גח תכרבב

דעוה