,בר םולש


:םיאבה םידעומב םג הינק יוות תריכמ םייקתת חספה גח תארקל

.יטנאקר ןיינב 102 רדחב עצבתת הקולחה - 14:00 - 11:30 תועשה ןיב - 'ד םוי 02.04.2014

.יטנאקר ןיינב 'א 102 רדחב עצבתת הקולחה - 13:00 - 10:30 תועשה ןיב - 'ב םוי 07.04.2014

.אשונב רזוח ב"צר

nechestav@gmail.com:תורישי הרבחה לומ םיעגמה לכ תא ועצב אנ

077-2070335


,הכרבב

.תיגח