,םכל בוט רקוב


ךרד תורכמנה ,ילתפנ ןיינבל תויסיטרכה יכ ןכדעל שקבא ,לכואה תויסיטרכ ןיינעב לומתא ונחלשש העדוהל ךשמהב
.(.ק.ס.ש) םיקייודמ םיעדמ תיירטפקב םג שומישל תומיאתמ ,ילהנמה דעוה,הכרבב

תיגח